NATJEČAJA za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jordanovac,  23.03. 2018. donijelo je odluku o objavi

NATJEČAJA

               za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa                              na radnom mjestu

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci

UVJETI: VŠS, odgojitelj predškolske djece, prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uz prijavu treba priložiti:

–        životopis

–        domovnicu

–        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)

–        potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–        uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:

a.      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b.      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Dječji vrtić Jordanovac, Jordanovac 55, 10000 Zagreb.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na ovoj web stranici.

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Natječaj traje: od 28.03. 2018. do 05.04.2018.

KLASA:112-01/18-01-02

URBROJ: 251-638-01-118-01

Zagreb, 27. 03. 2018.