NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „JORDANOVAC“, Zagreb, Jordanovac 55 raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos

TAJNIK/ICA

1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme na adresi Zagreb, Jordanovac 55 – 2 sata tjedno

ODGAJATELJ/ICA

izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme na adresi Zagreb, Jordanovac 55

Uvjeti:

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • domovnica
  • kratki životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – potvrde o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata, a prije sklapanja Ugovora o radu
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „JORDANOVAC“, Zagreb, Jordanovac 55 – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana na e-mail adresu od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama DV Jordanovac Zagreb.

KLASA: 601-02/17-03-06
URBROJ: 251-638-02-17-01

Zagreb, 16. listopada 2017.