Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS 

Dječji vrtić Jordanovac primat će Zahtjeve za upis djece
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
od 02. do 12. svibnja 2023. godine 

Molimo Vas da Zahtjev za upis (koji se nalazi na web stranici vrtića www.dv-jordanovac.hr
s popratnom dokumentacijom dostavite elektroničkim putem na e-mail:

info@dv-jordanovac.hr

ili donesete osobno u vrtić uz prethodnu najavu Ravnateljici na broj mob. 095 / 233 9388 

i to za ostvarivanje sljedećeg programa: 

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU 

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju jednu godine života pa do polaska u osnovnu školu 

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 07,00 do 17,00 sati) 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću: 

  1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.dv-jordanovac.hr)
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) 
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
  4. potvrde o radnom statusu roditelja (elektronički zapis o radno-pravnom starusu HZMO-a ili potvrdu visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta)
  5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa. 
  6. ostala dokumentacija navedena u Zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati: dijete roditelja koji žele katolički odgoj, dijete roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, dijete roditelja invalida Domovinskog rata, dijete oba zaposlena roditelja, dijete samohranog zaposlenog roditelja, dijete u udomiteljskoj obitelji, dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, dijete koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA 

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića. 

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 23. svibnja 2023. 

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 06. lipnja 2023. 

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. 

V. UPIS 

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 4. rujna 2023. ili do uključivanja djeteta u program. 

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 4. rujna 2023. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. 

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ukoliko ima slobodno mjesto. 

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE: 

  • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02, 63/19). 

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa. 

KLASA: 601-01/23-08
URBROJ: 251-638-00-23-01
Zagreb, 25. 04. 2023. 

RAVNATELJICA
s. Sanja Stojić