Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 2. 6. 2022. – Zagreb

NATJEČAJ
za zasnivanje rednog odnosa

DJEČJI VRTIĆ  JORDANOVAC
JORDANOVAC 55
10 000 ZAGREB

KLASA:    112-01/22-01/06
URBROJ:  251-638-02-22-01
Zagreb,      02.06.2022.

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jordanovac, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

SPREMAČ/ICA – SERVIR/KA

Jedan/a  (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno puno radno vrijeme

– na adresi Zagreb, Jordanovac 55

  • Uvjet za radno mjesto je – Osnovna škola

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji se prema propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima)

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), mora se pozvati na to pravo te je  uz prijavu na javni natječaj dužan priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine br. 84/21), mora se pozvati na to pravo te je uz prijavu na javni natječaj dužan priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC
JORDANOVAC 55
10 000 ZAGREB

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.

Natječaj traje od 2. 6. 2022. do 10. 6. 2022. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

Preuzimanje natječaja u pdf obliku!